E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) wprowadzone zostało na mocy przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156 z późn.zm.)

 

Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należącym do właściwości innych sądów rejonowych ustala się Sąd Rejonowy w Lublinie.

 ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (informacje ogólne):

- aby skorzystać z e-Sądu, należy zalogować się na stronie internetowej e-Sądu;

- pozew składa się na internetowym formularzu;

- należy wskazać podstawy faktyczne dochodzonego roszczenia pieniężnego, a więc jego źródła;

- dowodów nie dołącza się do pozwu (np. faktur), należy je jedynie wskazać, opisać;

- opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych (należy uiścić przez Internet);

- pozwany otrzymuje odpis nakazu zapłaty w formie papierowej wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie złożenia sprzeciwu;

- odwołanie, czyli tzw. sprzeciw pozwany może złożyć w formie pisma procesowego w sposób tradycyjny lub elektronicznie;

- przy wnoszeniu sprzeciwu nie przedstawia się zarzutów, okoliczności faktycznych i dowodów na ich potwierdzenie, sprzeciw nie wymaga opłaty;

- w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci w całości moc, a sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej pozwanego.


Przejdź na stronę EPU

Rejestr zmian dla: E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze